De volgende winkel en webshop van Le Grain Noble bvba zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen in onze klantendatabank en worden niet als “derden” beschouwd. Dit privacy beleid is dan ook van toepassing in onze winkel en webshop.
•winkel onder het merk Le Grain Noble bvba
•webshop onder het merk Le Grain Noble bvba

Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

1. Anonieme gegevens
Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Le Grain Noble bvba om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

2. Je account
Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.
Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Je kan je account steeds annuleren, contacteer ons daarvoor op info@legrainnoble.be

3. Online bestellen
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde artikelen, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om je bestelling te bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.
Indien je een bestelling plaatst bij Le Grain Noble bvba en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankoopgedrag.

4. Fraude
Je betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.

5. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen Le Grain Noble bvba zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid.

6. Doorgifte aan derden.
Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan Le Grain Noble bvba en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren. We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. Derde partijen worden streng gecontroleerd door Le Grain Noble bvba om er zeker van te zijn dat je privacy beschermd blijft.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat Le Grain Noble bvba uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij actie nemen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Le Grain Noble bvba, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien Le Grain Noble bvba failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen actie nemen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Le Grain Noble bvba jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Le Grain Noble bvba zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

7. Je gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen?
Wanneer je klant wordt van Le Grain Noble bvba, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.
1. Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Le Grain Noble bvba. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
3. Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
4. Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Le Grain Noble bvba verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
6. Uitoefening van uw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:
Le Grain Noble bvba
Stationstraat 70
2860 Sint-Katelijne-Waver

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Le Grain Noble bvba zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal Le Grain Noble bvba je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.
7. Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be.