Le Grain Noble bvba

Stationsstraat 70

2860 Sint-Katelijne-Waver

015/ 31 69 09

BTW BE 0835.621.346

 1: Algemene bepalingen

De webshop van Le Grain Noble bvba is gevestigd, Stationsstraat 70, 2860 Sint-Katelijne-Waver in België en biedt haar klanten de mogelijkheid om dranken online aan te kopen. Wij verzenden en leveren zo snel mogelijk op uw gewenste adres.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen, (Belgische accijnzen zijn voldaan). Indien vervoerskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De klant is zelf verantwoordelijk om de invoertaksen of andere kosten van zijn land (buiten België ) te betalen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Het is mogelijk is dat de aangeboden informatie op onze webshop onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons 015/31 69 09 of info@legrainnoble.be.
Le Grain Noble bvba is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Le Grain Noble bvba.
Le Grain Noble bvba is gerechtigd om zonder opgave van redenen een bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 4: Aankopen

1. De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Le Grain Noble bvba. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres.
De klant heeft de keuze tussen de betaalwijzen die zijn aangegeven op de betaalpagina van de webshop.

2.De klant heeft de mogelijkheid om artikelen te bestellen door ons te contacteren via email op info@legrainnoble.be of via telefoonnummer 015/31 69 09 en kan deze (elektronisch via bancontact of contant betalen uitsluitend in onze winkel) of betalen via een factuur met bankoverschrijving. Bij deze methode van bestellen kan de klant tevens kiezen tussen afhaling in onze winkel of de artikelen laten leveren op een leveradres gekozen door de klant.

 5: Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Le Grain Noble bvba zolang de betaling niet is ontvangen. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Le Grain Noble bvba te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 6: Sancties voor niet-betaling

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 euro.

 7: Klachten

Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Elke zichtbare beschadiging van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Le Grain Noble bvba, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Le Grain Noble bvba.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Le Grain Noble bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Le Grain Noble bvba en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terugbezorgen aan Le Grain Noble bvba met maatschappelijke zetel in Stationsstraat 70, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Le Grain Noble bvba om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 11: Le Grain Noble bvba klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 015/31 69 09, e-mail op info@legrainnoble.be of per post op het volgende adres: Le Grain Noble bvba, Stationsstraat 70, 2860 Sint-Katelijne Waver, België.

 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Le Grain Noble bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Le Grain Noble bvba kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 14: Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en ook Rome I-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 15: Leveringsvoorwaarden en retour

Door online te bestellen verklaart de koper aan Le Grain Noble bvba de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. De klant is zelf verantwoordelijk dat de ontvangst van de bestelling NIET door een minderjarig persoon wordt gebeurd.

Le Grain Noble bvba is niet verantwoordelijk door wie de bestelling wordt ontvangen aan het leveradres.

Goederen kunnen worden geretourneerd op kosten van de koper of kunnen in de winkel teruggebracht worden. Terugzend adres: Le Grain Noble bvba Stationsstraat 70, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 16: Ingaven persoonlijke gegevens

De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

Doordat bepaalde producten zéér exclusief en in beperkte mate beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht om een maximumaantal toe te kennen bij een verkoop. Het aanbod op de site wordt op zeer regelmatige tijdstippen aangepast. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde producten niet meer te koop zijn. Het te veel betaalde bedrag zal dan zo snel mogelijk terug gestort worden.